Λογοθεραπεία


Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη της παθολογίας της επικοινωνίας και ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε διαταραχές του λόγου, της ομιλίας και της φωνής. Ο Λογοθεραπευτής ενισχύει αποτελεσματικά την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί, με στόχο τη γενίκευση αυτής της ικανότητας στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.

Από την παρακολούθηση ενός προγράμματος Λογοθεραπείας μπορούν να επωφεληθούν τα παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας
 • Φωνολογική Διαταραχή
 • Αρθρωτική Διαταραχή
 • Προβλήματα Ροής (τραυλισμός, ταχυλαλία κ.α.)
 • Νευρολογικές Δυσλειτουργίες
 • Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή SLI
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Βαρηκοΐα – Κώφωση
 • Σύνδρομα

Πρόληψη – Αξιολόγηση – Αποκατάσταση

Η έγκαιρη αξιολόγηση και αποκατάσταση των δυσκολιών λόγου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική εξέλιξη του παιδιού, καθώς μια απλή δυσκολία – στην περίπτωση όπου δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα – μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύπλευρες: γλωσσικές, μαθησιακές, κοινωνικές ή συναισθηματικές.

Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι η καλή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου.

Οι στόχοι μας είναι η βελτίωση:

 • της ποιότητας ζωής του παιδιού
 • της επικοινωνίας του
 • της αυτοεκτίμησής του
 • της σχολικής επίδοσής του
 • της κοινωνικότητάς του
 • και η μείωση του άγχους τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς τουο