Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δραστηριότητες. Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αποτελούν σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία, την έκφραση, την αισθητική ευαισθησία, τη φοίτηση στο σχολείο και τη ζωή γενικότερα (Kushkietal., 2011, Reynolds, 2011, Smithetal., 2010).

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων είναι η κινητική ανάπτυξη, η ολοκλήρωση του αισθητηριακού συστήματος και η γνωστική αντίληψη (Κuskhi et al., 2011). Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους δεξιότητες που προϋποτίθενται προκειμένου να επιτευχθεί η κατάκτηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων είναι η λεπτή κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός, οι κινητικές και γνωστικές δεξιότητες, ο κινητικός έλεγχος, ο αμφίπλευρος συντονισμός, ο κινητικός σχεδιασμός, η ιδιοδεκτικότητα, η οπτική αντίληψη, η εστιαζόμενη προσοχή, η αισθητηριακή ετοιμότητα των δαχτύλων, η αντιληπτικότητα, η απτική αντιληπτικότητα, η κιναισθησία, η ταχύτητα, η οργάνωση, η αξιοποίηση των κατάλληλων σχημάτων της μνήμης και η επίλυση προβλήματος (Overveldeetal., 2011).

Εργονομικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η  ορθή θέση για τη γραφή, η κινητικότητα και η σταθερότητα των άνω άκρων, ο τρόπος σύλληψης των εργαλείων γραφής, η θέση και η ποιότητα του χαρτιού και ο τύπος των εργαλείων γραφής (Ξηρού, 2009).

Tags

Leave a comment