Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν τα πάντα, αρκεί να γίνει με τον σωστό τρόπο και με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού.

Ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη το μαθησιακό προφίλ, τον τρόπο μάθησης και μελέτης, τις δυνατότητες και αδυναμίες και τον ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού και μπορεί να το οδηγήσει στο να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Διαφοροποίηση σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαφορετικών παιδιών.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αφορά σε:

περιεχόμενο
διαδικασία
παραγόμενο προϊόν
περιβάλλον μάθησης

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου αφορά στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας και σχετίζεται στενά με τον τρόπο που η γνώση/πληροφορία μεταφέρεται. Είναι σημαντικό να παρουσιάζεται η νέα γνώση/πληροφορία με ποικιλία στρατηγικών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Ο ειδικός παιδαγωγός, χωρίς να αλλάζει τον μαθησιακό στόχο και κυρίως χωρίς να «κάνει εκπτώσεις» σε αυτόν, προσφέρει στο παιδί το διαφοροποιημένο περιεχόμενο και του δίνει επιλογές.

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας αφορά στον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζεται η γνώση/πληροφορία στο παιδί και στη δυνατότητα του τελευταίου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα την επεξεργαστεί. Η διαφοροποίηση εδώ ξεκινά μόλις το παιδί εντάξει τη νέα γνώση/πληροφορία στην προγενέστερη γνώση. Οι διαφοροποιημένες διαδικασίες αφορούν στην οργάνωση και στις στρατηγικές διδασκαλίας. Αποτελεσματικές διαδικασίες είναι: οι  ομάδες συζήτησης, το ημερολόγιο, η  διδασκαλία συνομηλίκων, οι εργασίες ομαδικές ή ατομικές, ο επιπλέον χρόνος για κάποια εργασία κ.α.

Η διαφοροποίηση του παραγόμενου προϊόντος αναφέρεται στην επιλογή των παιδιών -βάσει προσωπικών ενδιαφερόντων, κλίσεων, ψυχοπαιδαγωγικού προφίλ ή ακαδημαϊκού επίπεδου- του τρόπο με τον οποίο θα επιδείξουν τι έχουν μάθει, καθώς «προϊόν» θεωρείται η επίδειξη των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Το παραγόμενο προϊόν δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα διαγώνισμα, αλλά μπορεί να είναι δραματοποίηση, σύνθεση αφίσας ή κολάζ, προφορική παρουσίαση, power point αρχείο κτλ.

Η διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η αλληλεπίδραση παιδιού – περιβάλλοντος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική του ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο το παιδί να εκπαιδεύεται μέσα με ένα κλίμα υποστήριξης και αποδοχής.

Έλλενα Πλακίδα Βανδώρου

Ειδικός Παιδαγωγός

Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕΜΥΛΟ

MA Ψυχολογίας

ΜΑ Ειδικής Αγωγής

Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Tags

Leave a comment